کار گاه تدوین بیزینس مدل(BM)

۰۹/آذر/۱۳۹۶
13

کار گاه تدوین بیزینس مدل(BM)

زمان -شنبه1396/9/11ساعت 9الی13

مکان-قاین چهارراه کشاورزی -مرکز رشد واحدهای فناور قاین

 

اطلاعیه ها

کار گاه تدوین بیزینس مدل(BM)
دومین رویداد بوت کمپ کارآفرینی قائنات
کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت ها دانش بنیان
کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین تامین اجتماعی(مرکز رشد واحدهای فناور قاین با همکاری تامین اجتماعی قاین)