اطلاعیه ها

سمینار بزرگ آشنایی با بازار سرمایه
 گارگاه بازاریابی محصولات دانش بنیان
اولین نمایشگاه تخصصی حراست ، امنیت و فناوری اطلاعات
سومین دوره لیگ اینترنت اشیا