کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین تامین اجتماعی(مرکز رشد واحدهای فناور قاین با همکاری تامین اجتماعی قاین)

۲۴/مهر/۱۳۹۶
58

پنل اول :آشنایی با سازمان تامین اجتماعی

پنل دوم:قوانین مربوط به کارفرمایان

پنل سوم:قوانین مربوط به تعهدات سازمان

اطلاعیه ها

کار گاه تدوین بیزینس مدل(BM)
دومین رویداد بوت کمپ کارآفرینی قائنات
کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت ها دانش بنیان
کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین تامین اجتماعی(مرکز رشد واحدهای فناور قاین با همکاری تامین اجتماعی قاین)