کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت های دانش بنیان

۱۵/آبان/۱۴۰۱
25

کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت های دانش بنیان

اطلاعیه ها

دستورالعمل هفته پژوهش
دومین تور از مجموعه تورهای آشنایی با داستان موفقیت صاحبان کسب و کار
کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت های دانش بنیان
مجموعه دوره های بارنامه نویس شو