کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت های دانش بنیان

۱۵/آبان/۱۴۰۱
304

کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت های دانش بنیان

اطلاعیه ها

رویداد حل مسئله صنعت ،در استان خراسان جنوبی
طرح دستیار فناوری
فراخوان اعطای گرنت رشد تا سقف 4/2 میلیارد ریال و پذیرش شرکت های فعال در حوزه ICT
سومین بوت کمپ دانشکده فنی امام خمینی (ره) قائنات با همراهی مرکز رشد واحدهای فناور قاین برگزار می گردد