ایستگاه سپهر (جوانان و کسب کار)با همکاری مرکزرشد واحدهای فناور قاین

۱۹/مرداد/۱۳۹۶
62

ایستگاه سپهر (جوانان و کسب کار)با همکاری مرکزرشد واحدهای فناور قاین

 اولین دوره مدون اموزشهای علمی کاربردی مبانی کسب وکاربنیادکارافرینی سپهررابا همکاری مرکز رشد واحد های فناور قاین با حضور تعدادی ازدانش اموزان داوطلب وباهمکاری اساتیدمجرب که این دوره درمدت یک ماه برگزار گردید و ماحصل این دوره نمایشگاهی به مدت2شب درپارک امام علی برپا خواهد بود .بدین وسیله ازعموم شهروندان دعوت می شودکه جهت ارج نهادن به تلاش این کارافرینان جوان؛بازدیدی ازنمایشگاه بعمل اورید.حضورتان راصمیمانه گرامی میداریم

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین تامین اجتماعی(مرکز رشد واحدهای فناور قاین با همکاری تامین اجتماعی قاین)
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
ایستگاه سپهر (جوانان و کسب کار)با همکاری مرکزرشد واحدهای فناور قاین
اولین بوت کمپ روستایی(بارویکرد توسعه پایدار وکارآفرینی)