بیست و چهارمین هم فکر قاین

۰۳/بهمن/۱۳۹۸
281

چگونگی خلق کسب و کار

مدرس مهندس خیام احمدی

زمان: شنبه 98/11/12

مکان :سالن جلسات مرکز رشد واحدهای فناور قاین

لینک ثبت نام :

بیست و چهارمین همفکر قاین

https://evand.com/events/بیست-و-چهارمین-همفکر-قاین-9529486

https://evand.com/events/بیست-و-چهارمین-همفکر-قاین-9529486https://evand.com/events/بیست-و-چهارمین-همفکر-قاین-9529486

اطلاعیه ها

بیست و چهارمین هم فکر قاین
فراخوان امریه سربازی
سمینار آشنایی با علم صنعت انیمیشن
همایش دانشگاه کارآفرین