هجدهمین همفکر قاین با موضوع صنعت ماشینکاری

۰۳/اردیبهشت/۱۳۹۸
332

هجدهمین همفکر قاین با موضوع صنعت ماشینکاری

زمان چهارشنبه1398/2/4 ساعت18:00 الی 19:30

مکان:دانشگاه بزرگمهر قاینات اتاق 202

مدرس :مهندس قریشی

اطلاعیه ها

بیست و چهارمین هم فکر قاین
فراخوان امریه سربازی
سمینار آشنایی با علم صنعت انیمیشن
همایش دانشگاه کارآفرین