برگزاری اولین ایده شو سلامت قاین

۲۰/آذر/۱۳۹۷
91

اطلاعیه ها

پانزدهمین همفکر قاین (مدل سازی هزینه ها و درآمد ها)برای استارتآپ ها
پنجمین رویداد کارآفرینی و تمرین کسب و کار دانش آموزی (اٌکام) قاین
برگزاری اولین ایده شو سلامت قاین
رویداد جشن کارآفرینی دانش آموزی